Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie - Home

tel.: 25 798 20 20
biuro@zdp.lukow.pl
ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków

full-1full-2full-3full-4full-5

KOMUNIKAT w sprawie umieszczania plakatów wyborczych

Komunikat

z dnia 5.11.2014 r. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie w sprawie umieszczania plakatów wyborczych w pasach drogowych dróg  powiatowych  (ulic) na terenie Miasta Łuków których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie

 

Plakat wyborczy, jako nośnik informacji wizualnej umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę, zgodnie z art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t.  Dz. U. , 2013.260.) traktowany jest jako reklama i w związku z tym jego umieszczenie w pasie drogowym, na postawie art. 40 ust. 1 ww. ustawy, wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi.
W celu uzyskania ww. zezwolenia, osoba uprawniona do reprezentowania Komitetu Wyborczego (Pełnomocnik Wyborczy lub inna osoba na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pełnomocnika Wyborczego) powinien złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych  w Łukowie  wniosek na formularzu dostępnym na stronie  internetowej www.zdp.lukow.pl wraz z załącznikami określającymi lokalizację plakatu/plakatów, jego wymiary i projekt graficzny (rysunek lub fotografia). Pełnomocnictwo udzielone przez Pełnomocnika Wyborczego należy załączyć do każdego wniosku w oryginale lub urzędowo poświadczonej kopii.
W przypadku zamiaru umieszczenia plakatu/plakatów na urządzeniach infrastruktury technicznej (słupy energetyczne, słupy oświetlenia ulicznego, ogrodzenia nie będące urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego) zlokalizowanych w pasie drogowym, a będących własnością innych podmiotów, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela tych urządzeń np. w przypadku słupów oświetlania ulicznego  stanowiących  własność Miasta Łuków, zgodę Burmistrza Miasta i.t.p.
Lokalizacja plakatów powinna być określona w postaci:
- kopii mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją lub
- planu miasta z zaznaczoną lokalizacją lub
- wykazu ulic z podaniem odcinków (od skrzyżowania do skrzyżowania lub granicy miasta), z uwzględnieniem kategorii drogi.
Wykaz dróg publicznych na terenie Miasta Łuków, których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych , jest dostępny na stronie internetowej www.zdp.lukow.pl.  Nie dopuszcza się możliwości i nie będą wydawane zezwolenia na umieszczenie plakatów wyborczych w obrębie skrzyżowań, na obiektach inżynierskich (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych) konstrukcjach wsporczych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnych oraz na urządzeniach bezpieczeństwa ruchu. Urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego są w szczególności bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze, ogrodzenia łańcuchowe i segmentowe. Przez „obręb skrzyżowania” należy rozumieć odcinki wlotów oznakowane znakami poziomymi wyznaczającymi segregację ruchu (strzałkami kierunkowymi), a w przypadku braku takiego oznakowania - odcinki wlotów ulic o długości 30m od krawędzi ulicy poprzecznej oraz wszelkie wyspy kanalizujące ruch, niezależnie od ich wielkości, w tym wyspy centralne skrzyżowań typu rondo. 

Plakaty nie mogą być również umieszczone na tzw. potykaczach.  

Plakaty umieszczone w pasach drogowych nie mogą naruszać skrajni drogowej określonej w rozdziale 12 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.).
Zgodnie  z § 4 ust. 2  Uchwała nr XXVI/259/2013 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Łukowie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  (Dz.Urz. Woj. Lub. 2013.3966)  za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy obowiązują  następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:
1) reklamy o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2 - 2 zł;
2) reklamy o powierzchni przekraczającej 1 m2 - 3 zł.
Pod pojęciem plakat wyborczy należy rozumieć również inne formy materiałów wyborczych tj. tablice, bannery itp.
Wnioski wraz z złącznikami jw. należy składać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łukowie 21-400,  ul. Łapiguz  112, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00.
W przypadku złożenia wniosku nie zawierającego wszystkich wymaganych informacji i załączników, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku, który, do czasu uzupełnienia, pozostanie bez rozpatrzenia.

                                                                                                                                                Dyrektor ZDP
                                                                                                                                                Stanisław Sokół
Załączniki:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia
2. Wykaz dróg publicznychZałączniki do pobrania:Wykaz dróg powiatowych na terenie Miasta Łuków

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam - plakatów wyborczych

Komunikat, wniosek i wykaz dróg
Copyright © 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie   •   All rights reserved
O firmie   •   Ogłoszenia przetargowe   •   Lokalizacja   •   Załączniki do pobrania   •   KOMUNIKAT w sprawie umieszczania plakatów wyborczych   •   Kontakt
designed by MOUTON interactive