Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie - Home

tel.: 25 798 20 20      
biuro@zdp.lukow.pl                           
ul. Lapiguz 112, 21-400 Luków            Obwód Luków,  tel: 25 798 60 86     Obwód Stoczek Luk. tel: 25 797 01 96

full-1full-2full-3full-4full-5

Ogłoszenia przetargowe


10  Maj  2013

DOSTAWA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ NA GORĄCO DLA RUCHU KR-2.


Łuków: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco dla ruchu KR 2
Numer ogłoszenia: 72177 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA i ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, tel. 025 7982617, 7982020, faks 025 7987187.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.lukow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco dla ruchu KR 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco z otaczarni dla ruchu KR 2 na warstwę ścieralną, w łącznej ilości 300 ton na wskazane przez Zamawiającego miejsca wbudowania, na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie. Mieszankę mineralno-asfaltową należy dostarczyć o temperaturze 140-150 0 C, pod plandeką, samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 ton z możliwością bocznego wywrotu. Przewidywany czas rozładunku jednego transportu w miejscu wskazanym przez zamawiającego do 2 godzin. Dostawa i rozładunek odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Masa winna spełniać wymogi normy PN-EN 13108-1:2008. 2. Poszczególne dostawy należy zrealizować zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym w ciągu 24 godzin licząc od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego w godz. urzędowania tj. w godz. 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku. 3. Dokumentem potwierdzającym realizację dostawy jest protokół odbioru /WZ/. 4. Dostawa i rozładunek odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 5. Ofertą należy objąć całość zamówienia. 6. Dostawca zobowiązany jest przedstawić deklarację lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodności z w/w normą na każde żądanie zamawiającego. 7. Do oferty należy dołączyć deklaracje lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność z w/w normą wydany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy P.z.p. z 29.01.2004 r., Dz. U. z 2010 r.Nr 113 poz. 759 z późn. zm. zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o ,których mowa w pkt VI SIWZ /zał. nr 2/. Zamawiający dokona oceny tego warunku przyjmując za fakt prawdziwość złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o ,których mowa w pkt VI SIWZ /zał. nr 2/. Zamawiający dokona oceny tego warunku przyjmując za fakt prawdziwość złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o ,których mowa w pkt VI SIWZ /zał. nr 2/. Zamawiający dokona oceny tego warunku przyjmując za fakt prawdziwość złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o ,których mowa w pkt VI SIWZ /zał. nr 2/. Zamawiający dokona oceny tego warunku przyjmując za fakt prawdziwość złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o ,których mowa w pkt VI SIWZ /zał. nr 2/. Zamawiający dokona oceny tego warunku przyjmując za fakt prawdziwość złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłatach na rzecz ZUS, KRUS i US - (zał. nr 4), 2. Oświadczenie Wykonawcy o wskazaniu części zamówienia, której wykonanie planuje/nie planuje powierzyć podwykonawcy - (zał. nr 5), 3. Zaparafowany wzór umowy - (zał. nr 7).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144, ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P.z.p. z późn. zm. możliwość wprowadzenia zmian co do treści umowy w przypadku: ograniczenia bądź cofnięcia przyznanych środków finansowych skutkujących zmniejszeniem zakresu zamówienia, rozwiązaniem umowy lub zmianą terminu płatności, bądź zmiany dokonane w umowie są korzystne dla zamawiającego z punktu widzenia celu publicznego, któremu mają służyć lub gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których strony nie mogły przewidzieć z chwilą zawarcia umowy, pod warunkiem, że za wystąpienie tych okoliczności nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.lukow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych, 21-400 Łuków, ul. Łapiguz 112 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2013 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Copyright © 2022 Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie   •   All rights reserved
O firmie   •   Ogłoszenia przetargowe   •   Lokalizacja   •   Załączniki do pobrania   •   Kontakt   •   Ogłoszenia administracyjne
designed by MOUTON interactive