Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie - Home

tel.: 25 798 20 20      
biuro@zdp.lukow.pl                           
ul. Lapiguz 112, 21-400 Luków            Obwód Luków,  tel: 25 798 60 86     Obwód Stoczek Luk. tel: 25 797 01 96

full-1full-2full-3full-4full-5

Ogłoszenia przetargowe


8  Czerwiec  2016

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- roboty dodatkowe


Łuków: Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 L dr. kraj. 2 - Maciejowice-Wierzejki-Trzebieszów km 5+300 - 8+800 - roboty dodatkowe w m. Trzebieszów
 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA i ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, tel. 025 7982617, 7982020, faks 025 7987187 , strona internetowa www.zdp.lukow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 L dr. kraj. 2 - Maciejowice-Wierzejki-Trzebieszów km 5+300 - 8+800 - roboty dodatkowe w m. Trzebieszów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty drogowe w ramach przedmiotu zamówienia, który stanowi: Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 L dr. kraj. 2 - Maciejowice-Wierzejki-Trzebieszów km 5+300 - 8+800 - roboty dodatkowe w m. Trzebieszów Kategoria ruchu KR 2. Wspólny Słownik Zamówień - CPV:45233140-2 /roboty drogowe/. 2. Szczegółowy zakres prac określają: a) przedmiar robót, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót . 3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zawarł umowę w dniu 05.04.2016 r. z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w trybie przetargu nieograniczonego (nr AZ.262.4.2016) na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 L dr. kraj. 2 - Maciejowice-Wierzejki-Trzebieszów km 5+300 - 8+800. Zamówienie podstawowe o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp. udzielone zostało Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A., Al. Wojska Polskiego 61, 21-400 Łuków. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego, podczas wykonywania koryta na drodze powiatowej nr 1316 L w miejscowości Trzebieszów okazało się, że istniejący krawężnik betonowy po prawej stronie drogi jest niestabilny i spękany ponieważ jest ułożony na podsypce piaskowej. Niemożliwe jest wykonanie warstwy wzmacniającej i ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej przy krawędziach jezdni z uwagi na zły stan krawężnika. Kostka betonowa na istniejącym chodniku jest pokruszona i przerośnięta trawą wymaga wymiany. Z uwagi na sąsiedztwo Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego usytuowanego przy drodze nr 1316 L i planowaną budową zatoki autobusowej, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć, zachodzi konieczność wykonania odwodnienia nawierzchni poprzez budowę krytego rowu wraz ze studzienkami i kratkami ściekowymi odprowadzającego wodę z jezdni i chodnika oraz wykonanie utwardzonego pobocza. Wymiana krawężnika, wykonanie krytego rowu i utwardzonego pobocza po ułożeniu nawierzchni byłaby technicznie niemożliwa bez uszkodzenia wykonanych robót. Oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Wykonanie zamówienia podstawowego jest bowiem uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W celu prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia z przyczyn technicznych konieczna jest wymiana istniejącego krawężnika betonowego na nowy o wymiarach 15x30, który należy ułożyć na ławie betonowej. Frezowanie karp, wymiana obrzeży, kostki betonowej, wykonanie krytego rowu wraz z utwardzonym poboczem.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Dz. U. 2015. 2164 z późn. zm., zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych,nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zamówienie spełnia przesłanki dla udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe gdyż jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, nie jest objęte zakresem zamówienia podstawowego, nie przekracza łącznie 50 % wartości zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA i ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A., Al. Wojska Polskiego 61, 21-400 Łuków, kraj/woj. lubelskie.
 Załączniki do pobrania:

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Copyright © 2022 Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie   •   All rights reserved
O firmie   •   Ogłoszenia przetargowe   •   Lokalizacja   •   Załączniki do pobrania   •   Kontakt   •   Ogłoszenia administracyjne
designed by MOUTON interactive