Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie - Home

tel.: 25 798 20 20      
biuro@zdp.lukow.pl                           
ul. Lapiguz 112, 21-400 Luków            Obwód Luków,  tel: 25 798 60 86     Obwód Stoczek Luk. tel: 25 797 01 96

full-1full-2full-3full-4full-5

Ogłoszenia przetargowe


29  Kwiecień  2015

Dostawa materiałów do budowy chodników


Łuków: Dostawa materiałów do budowy chodników
Numer ogłoszenia: 60829 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA i ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, tel. 025 7982617, 7982020, faks 025 7987187.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.lukow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do budowy chodników.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, na terenie miasta Łuków, materiałów do budowy chodników /kostka, krawężnik, obrzeże/ w określonych ilościach, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem zamawiającego. Miejsce docelowe- plac Zarządu Dróg Miejskich ul. Łąkowa. - kostka beton. HOLLAND gr. 6 cm /szara/ - 432,0 m2 - kostka beton. HOLLAND gr. 6 cm /czarna/ - 745,2 m2 - kostka beton. HOLLAND gr. 6 cm /czerwona/ - 475,2 m2 - obrzeże betonowe 6x20x100 /szare/ - 688,0 mb - krawężnik najazdowy 15x22x100 /szary/ - 140,0 mb - krawężnik skośny prawy 15x22/30x100 /szary/ - 14,0 mb - krawężnik skośny lewy 15x22/30x100 /szary/ - 14,0 mb - krawężnik prosty 15x30x100 /szary/ - 292,0 mb 1. Wymienione materiały należy dostarczyć i rozładować na wskazane przez Zamawiającego miejsce. Dokumentem potwierdzającym realizację dostawy jest protokół odbioru /WZ/. Dostawa i rozładunek odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi kosztów palet, ich składowania ani odpowiedzialności za ich zwrot. Koszt palet należy uwzględnić w cenie materiałów lub odebrać je własnym transportem na własny koszt z miejsca robót bezzwłocznie po zakończeniu prac budowlanych. 2. Wykonawca rozpocznie dostarczanie prefabrykatów we wskazane miejsce w ciągu zadeklarowanego w ofercie terminu dostawy, licząc od dnia złożenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem) zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy mogą być realizowane w godz. urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7:00 - do 14:00. 3. Na dostarczone materiały Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia następnego po dokonaniu na wskazane miejsce dostawy przedmiotu zamówienia. 4. Do faktury należy dołączyć protokół odbioru materiałów /WZ/. 6. Dostarczone materiały muszą odpowiadać niżej wskazanym normom. 7. Do oferty należy dołączyć : Potwierdzone za zgodność kserokopii z oryginałem deklaracje zgodności z normami : PN-EN 1338:2005 dla kostki, uwiarygodnione odpowiednimi badaniami wykonanymi przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, odpowiadającymi normom odporności na warunki atmosferyczne - oznaczenie D (badania przeprowadzone nie później niż 1 rok), wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu 3,6 MPa (badania przeprowadzone nie później niż 1 rok), odporność na ścieranie - oznaczenie i (badania przeprowadzone nie później niż 1 rok) lub równoważne. PN-EN 1340:2004 dla krawężników betonowych, uwiarygodnione odpowiednimi badaniami wykonanymi przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, odpowiadającymi odporności na warunki atmosferyczne- oznaczenie D (badania przeprowadzone nie później niż 1 rok), wytrzymałości na zginanie - oznaczenie T (badania przeprowadzone nie później niż 1 rok), odporność na ścieranie - oznaczenie i (badania przeprowadzone nie później niż 1 rok) lub równoważne. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p. z 29 stycznia 2004 r., Dz. U. 2013.907 z późn. zm. zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2000,00 zł (słownie złotych : dwa tysiące) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : Bank Spółdzielczy Trzebieszów, Nr r-ku 68 9206 0009 0004 9386 2000 0070 z dopiskiem: Dostawa materiałów do budowy chodników. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zamawiającego - Zarząd Dróg powiatowych w Łukowie, ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków lub dołączyć do oferty. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dołączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o ,których mowa w pkt VI SIWZ - zał. nr 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków odnosząc się do złożonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dołączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o ,których mowa w pkt VI SIWZ - zał. nr 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków odnosząc się do złożonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dołączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o ,których mowa w pkt VI SIWZ - zał. nr 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków odnosząc się do złożonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dołączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o ,których mowa w pkt VI SIWZ - zał. nr 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków odnosząc się do złożonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dołączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o ,których mowa w pkt VI SIWZ - zał. nr 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków odnosząc się do złożonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
•zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin rozpoczęcia realizacji dostawy - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P.z.p. z późn. zm. możliwość wprowadzenia zmian co do treści umowy w przypadku: - ograniczenia bądź cofnięcia przyznanych środków finansowych skutkujących zmniejszeniem zakresu zamówienia, rozwiązaniem umowy lub zmianą terminu płatności, bądź zmiany dokonane w umowie są korzystne dla zamawiającego z punktu widzenia celu publicznego, któremu mają służyć; - gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których strony nie mogły przewidzieć z chwilą zawarcia umowy, pod warunkiem, że za wystąpienie tych okoliczności nie ponosi odpowiedzialności wykonawca; - gdy zachodzi konieczność zmiany / wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.lukow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych, 21-400 Łuków, ul. Łapiguz 112 od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nieZałączniki do pobrania:

SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Copyright © 2022 Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie   •   All rights reserved
O firmie   •   Ogłoszenia przetargowe   •   Lokalizacja   •   Załączniki do pobrania   •   Kontakt   •   Ogłoszenia administracyjne
designed by MOUTON interactive