Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie - Home

tel.: 25 798 20 20      
biuro@zdp.lukow.pl                           
ul. Lapiguz 112, 21-400 Luków            Obwód Luków,  tel: 25 798 60 86     Obwód Stoczek Luk. tel: 25 797 01 96

full-1full-2full-3full-4full-5

Ogłoszenia przetargowe


16  Grudzień  2014

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


~Łuków: Dostawa paliw płynnych /tankowanie na stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych, w roku 2015/ w m. Stoczek Łukowski.
Numer ogłoszenia: 259305 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA i ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, tel. 025 7982617, 7982020, faks 025 7987187 , strona internetowa www.zdp.lukow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych /tankowanie na stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych, w roku 2015/ w m. Stoczek Łukowski..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych / tankowanie na stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych, w roku 2015/ w m. Stoczek Łukowski. Wykonawca zagwarantuje, dostarczać zamawiającemu na czas trwania umowy paliwo w zakresie jakości, zgodne z parametrami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz parametrami wynikającymi z Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 09 grudnia 2008 r. /Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441 z późn. zm./ w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych spełniające podane normy lub ich zaktualizowane wersje na dzień składania ofert stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki : PN-EN 228:2009 /benzyny bezołowiowe dla pojazdów samochodowych/, PN-EN 590:2009 /oleje napędowe dla pojazdów samochodowych/ w tym olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych - bez bio-dodatków, bądź równoważny. Wykonawca zapewni dostępność paliw przez 7 dni w tygodniu. Na żądanie zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić zgodność z normami dostarczanej partii paliwa kopią certyfikatu jakości producenta paliw. Odległości od siedziby zamawiającego do miejsca tankowania z przyczyn ekonomicznych nie może przekraczać 5 km. Informację o rodzajach zapotrzebowanych paliw oraz ich orientacyjne ilości stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Podane ilości paliw określają prognozowane, maksymalne zapotrzebowanie zamawiającego w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. Oznacza to, że zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zakresu umowy. 2. Rozliczenie zakupionych paliw odbywać się będzie w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę zbiorczą asygnatę, zawierającą: imię i nazwisko kierowcy/operatora, nr rej. tankującego pojazdu, datę tankowania, ilość tankowanego paliwa oraz jego rodzaj. Odbiór paliwa odnotowany zostanie w karcie drogowej kierowcy/operatora przez personel stacji paliw..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
W kolejno prowadzonych postępowaniach nr AZ.262.23.2014 oraz AZ.262.25.2014, w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta dotycząca dostaw paliw dla pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu ZDP w Łukowie w roku 2015 w m. Stoczek Łukowski. Udzielenie zamówienia jest niezbędne z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności oraz zaangażowanie całego posiadanego przez ZDP sprzętu do właściwego utrzymania dróg powiatowych a w szczególności w obecnej sytuacji do odśnieżania, zwalczania i likwidacji śliskości na drogach. Podstawa prawna : art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013. 907 z późn. zm.).
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA i ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CHRUŚLIŃSKI, Chruśliński Zdzisław, Wola Kisielska 71 A, 21-450 Stoczek Łukowski, kraj/woj. lubelskie.

Copyright © 2022 Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie   •   All rights reserved
O firmie   •   Ogłoszenia przetargowe   •   Lokalizacja   •   Załączniki do pobrania   •   Kontakt   •   Ogłoszenia administracyjne
designed by MOUTON interactive