Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie - Home

tel.: 25 798 20 20      
biuro@zdp.lukow.pl                           
ul. Lapiguz 112, 21-400 Luków            Obwód Luków,  tel: 25 798 60 86     Obwód Stoczek Luk. tel: 25 797 01 96

full-1full-2full-3full-4full-5

Ogłoszenia przetargowe


21  Listopad  2014

Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2015 na terenie działania ZDP Łuków


Łuków: Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2015 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie
Numer ogłoszenia: 242007 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA i ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, tel. 025 7982617, 7982020, faks 025 7987187.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.lukow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2015 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg /wraz z kierowcą- operatorem/ w roku 2015 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie według zapotrzebowania jak niżej : - Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną - 4 szt., orientacyjna ilość godzin pracy /łącznie/ - ok. 1200, - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną - 2 szt., orientacyjna ilość godz. pracy /łącznie/ -ok. 515, - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku ładowności min. 10 ton z napędem na jedną oś - 2 szt., orientacyjna ilość godz. pracy /łącznie/ -ok. 515, - Równiarka trzyosiowa z pługiem czołowym - 2 szt., orientacyjna ilość godz. pracy -ok. 100, - Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 - 2 szt. , orientacyjna ilość godz. pracy -ok. 50. - Spycharka gąsienicowa o mocy min. 100 KM - 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy-ok. 100. - Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM - 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy - ok. 200. Podstawianie na zlecenie zamawiającego, na wskazane odcinki dróg powiatowych sprzętu i środków transportowych, wraz z kierowcą - operatorem posiadającym do dyspozycji telefon komórkowy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Odśnieżanie drogi ma polegać na usuwaniu śniegu z jezdni. Gotowość podjęcia pracy przez w/w sprzęt - do 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego. Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin pracy, stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość do wykorzystania. Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych, stąd faktyczna ilość wykonanych usług może się różnić od wielkości prognozowanych, podanych w SIWZ . Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej, nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie utrzymania dróg. W przypadku nie posiadania własnego sprzętu do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji wyżej wymienionego sprzętu na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie powinno zawierać: miejscowość i datę sporządzenia, nazwę zamówienia, pełną nazwę oraz adres podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby, pełną nazwę oraz adres Wykonawcy na rzecz, którego oddano do dyspozycji niezbędne zasoby, rodzaj pojazdu, nr rejestracyjny, ilość oddanych sztuk, podpis podmiotu oddającego i przyjmującego do dyspozycji. Przez pisemne zobowiązanie innego podmiotu rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje , zgodnie z art. 36 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. Dz. U. z 2013. 907 z późn. zm. udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej jak 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 10 000,00 zł., (słownie : dziesięć tysięcy złotych) z dopiskiem : wadium na ZUD w 2015 r. 1. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, na konto Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Wadium uważa się za wpłacone z chwilą zaksięgowania kwoty przelewu na koncie Zamawiającego: Oddział Kredyt Banku S.A. w Łukowie, konto nr 83 1500 2208 1222 0000 2137 0000; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający w tym zakresie nie wyznacza szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zał, nr 2 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca musi wykazać posiadanie doświadczenia polegające na wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień polegających na zimowym utrzymaniu dróg o wartości łącznej (brutto) min. 200.000,00 zł. oraz załączyć dokument potwierdzający, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie (referencje).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował, następującym sprzętem wraz z informacją o podstawie dysponowania nim /zał. nr 4 do SIWZ/ : - Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną - 4 szt., - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną - 2 szt., - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku ładowności min. 10 ton z napędem na jedną oś - 2 szt., - Równiarka trzyosiowa z pługiem czołowym - 2 szt., - Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 - 2 szt. - Spycharka gąsienicowa o mocy min. 100 KM - 1 szt., - Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM - 1 szt.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający w tym zakresie nie wyznacza szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zał, nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający w tym zakresie nie wyznacza szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zał, nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku nie posiadania własnego sprzętu - pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji właściwych zasobów na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - oferowany czas podstawiania sprzętu - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144, ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp Dz. U. z 2013. 907 z późn. zm. możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy dotyczących: - zmniejszenia zakresu zamówienia , rozwiązania umowy lub zmiany terminu płatności w przypadku ograniczenia lub cofnięcia przyznanych środków finansowych, - zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności , których strony nie mogły wcześniej przewidzieć z chwilą zawarcia umowy pod warunkiem, że za wystąpienie tych okoliczności nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, - zmiany dokonane w umowie są korzystne dla zamawiającego z punktu widzenia celu publicznego, któremu mają służyć.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.lukow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych 21-400 Łuków, ul. Łapiguz 112 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 15:00.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zarządu Dróg powiatowych w Łukowie - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki do pobrania:

SIWZ

Drogi powiatowe - ZUD

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Copyright © 2022 Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie   •   All rights reserved
O firmie   •   Ogłoszenia przetargowe   •   Lokalizacja   •   Załączniki do pobrania   •   Kontakt   •   Ogłoszenia administracyjne
designed by MOUTON interactive