Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie - Home

tel.: 25 798 20 20      
biuro@zdp.lukow.pl                           
ul. Lapiguz 112, 21-400 Luków            Obwód Luków,  tel: 25 798 60 86     Obwód Stoczek Luk. tel: 25 797 01 96

full-1full-2full-3full-4full-5

Ogłoszenia przetargowe


19  Listopad  2013

Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg /wraz z kierowcą-operatorem/ w roku 2014 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie


Łuków: Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg /wraz z kierowcąoperatorem/

w roku 2014 na terenie działania Zarządu Dróg

Powiatowych w Łukowie

Numer ogłoszenia: 244773 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA i ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, tel. 025 7982617,

7982020, faks 025 7987187.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.lukow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg /wraz z

kierowcą-operatorem/ w roku 2014 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest praca sprzętu

do zimowego utrzymania dróg /wraz z kierowcą-operatorem/ w roku 2014 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w

Łukowie według zapotrzebowania jak niżej : - Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z

napędem na oś przednią i tylną - 4 szt., orientacyjna ilość godzin pracy /łącznie/ - ok. 1200, - Pług jednostronny sterowany z

kabiny na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną - 2 szt., orientacyjna ilość godz. pracy /łącznie/ -

ok. 515, - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku ładowności min. 10 ton z napędem na jedną oś - 2 szt.,

orientacyjna ilość godz. pracy /łącznie/ -ok. 515, - Równiarka trzyosiowa z pługiem czołowym - 2 szt., orientacyjna ilość godz.

pracy -ok. 100, - Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 - 2 szt. , orientacyjna ilość godz. pracy -ok. 50. -

Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM - 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy -

ok. 200. Podstawianie na zlecenie zamawiającego, na wskazane odcinki dróg powiatowych sprzętu i środków transportowych,

wraz z kierowcą - operatorem posiadającym do dyspozycji telefon komórkowy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

Odśnieżanie drogi ma polegać na usuwaniu śniegu z jezdni. Gotowość podjęcia pracy przez w/w sprzęt - do 1 godziny od chwili

zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego. Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin pracy, stanowi

jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość do wykorzystania. Rzeczywista ilość usług zleconych do

wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych, stąd faktyczna ilość

wykonanych usług może się różnić od wielkości prognozowanych, podanych w SIWZ . Jakakolwiek różnica pomiędzy

rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w SIWZ dla danej jednostki sprzętowej, nie będzie podstawą do zmian

cen jednostkowych. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości

godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie

utrzymania dróg. W przypadku nie posiadania własnego sprzętu do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie do oddania

Wykonawcy do dyspozycji wyżej wymienionego sprzętu na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

Zobowiązanie powinno zawierać : miejscowość i datę sporządzenia, nazwę zamówienia, pełną nazwę oraz adres podmiotu

oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby, pełną nazwę oraz adres Wykonawcy na rzecz, którego oddano do

dyspozycji niezbędne zasoby, rodzaj pojazdu, rodzaj posiadanego przez pojazd napędu, nr rejestracyjny, ilość oddanych sztuk,

podpis podmiotu oddającego i przyjmującego do dyspozycji..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje , zgodnie z art. 36 ust. 2, pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P.z.p. Dz. U. z 2010 r., Nr 113,

poz. 759 z późn. zm. udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej jak 50% wartości zamówienia

podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 w/w Ustawy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM i TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 10 000,00 zł., (słownie :

dziesięć tysięcy złotych) z dopiskiem : wadium na ZUD w 2014 r. 1. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być

wniesione w: a) pieniądzu na konto Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Wadium uważa się za wpłacone z

chwilą zaksięgowania kwoty przelewu na koncie Zamawiającego : Oddział Kredyt Banku S.A. w Łukowie, konto nr 83 1500 2208

1222 0000 2137 0000; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 2. Zamawiający zwraca wadium

wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8. 3. Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4. Zamawiający

zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 2, jeżeli w

wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w

terminie określonym przez zamawiającego. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. W ofercie należy wpisać nr konta,

na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 7.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26

ust.3 ustawy Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw;

chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,

jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : a) odmówił podpisania umowy w sprawie zam. publicznego na warunkach

określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający w tym zakresie nie wyznacza szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie oświadczenia o

spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zał, nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca musi wykazać posiadanie

doświadczenia polegające na wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zamówień polegających na zimowym

utrzymaniu dróg o wartości łącznej (brutto) min. 200.000,00 zł. oraz załączyć dokument potwierdzający, że usługi te

zostały lub są wykonywane należycie (referencje).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował, następującym sprzętem wraz z informacją o

podstawie dysponowania nim /zał. nr 4 do SIWZ/ : - Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności

min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną - 4 szt., - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku o

ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną - 2 szt., - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku

ładowności min. 10 ton z napędem na jedną oś - 2 szt., - Równiarka trzyosiowa z pługiem czołowym - 2 szt., -

Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 - 2 szt. - Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem

na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM - 1 szt Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z min stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnić zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia a w szczególności : a) zakresu dostępnych wykonawcy

zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny tych warunków przyjmując za fakt

prawdziwość złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający w zakresie osób zdolnych do realizacji zamówienia nie wyznacza szczegółowego warunku i za jego

spełnienie uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zał, nr 2 do

SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej nie wyznacza szczegółowego warunku i za jego spełnienie

uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zał, nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub

usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w

celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,

lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,

której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowód wniesienia wadium. 2. Zaparafowany wzór umowy jako akceptacja jej treści i warunków - zał. nr 5 3. W przypadku nie

posiadania własnego sprzętu - pisemne zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji właściwych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144, ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P.z.p. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z

późn. zm. możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy dotyczących : - zmniejszenia zakresu zamówienia , rozwiązania

umowy lub zmiany terminu płatności w przypadku ograniczenia lub cofnięcia przyznanych środków finansowych, - zmiany

terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności , których strony nie mogły wcześniej przewidzieć z chwilą

zawarcia umowy pod warunkiem, że za wystąpienie tych okoliczności nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, - zmiany

dokonane w umowie są korzystne dla zamawiającego z punktu widzenia celu publicznego, któremu mają służyć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ww.zdp.lukow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych, 21-400

Łuków ul. Łapiguz 112 od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina

09:00, miejsce: Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki do pobrania:

SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Copyright © 2022 Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie   •   All rights reserved
O firmie   •   Ogłoszenia przetargowe   •   Lokalizacja   •   Załączniki do pobrania   •   Kontakt   •   Ogłoszenia administracyjne
designed by MOUTON interactive