Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie - Home

tel.: 25 798 20 20      
biuro@zdp.lukow.pl                           
ul. Lapiguz 112, 21-400 Luków            Obwód Luków,  tel: 25 798 60 86     Obwód Stoczek Luk. tel: 25 797 01 96

full-1full-2full-3full-4full-5

Ogłoszenia przetargowe


7  Listopad  2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego


Łuków: Mechaniczne wbudowanie wraz z zagęszczeniem mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco, dla ruchu KR 2, na wskazanych przez zamawiającego odcinkach dróg powiatowych, w łącznej ilości 180 Mg
Numer ogłoszenia: 235033 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA i ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, tel. 025 7982617, 7982020, faks 025 7987187.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Mechaniczne wbudowanie wraz z zagęszczeniem mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco, dla ruchu KR 2, na wskazanych przez zamawiającego odcinkach dróg powiatowych, w łącznej ilości 180 Mg.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Mechaniczne wbudowanie wraz z zagęszczeniem mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco, dla ruchu KR 2, na wskazanych przez zamawiającego odcinkach dróg powiatowych, w łącznej ilości 180 Mg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA i ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A., Al. Wojska Polskiego 61, 21-400 Łuków, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ i NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 57600,00

Oferta z najniższą ceną: 57600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 57600,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne : Zamawiający zawarł umowę w dniu 20.09.2013 r. z Wykonawcą, który jako jedyny złożył ofertę, w trybie przetargu nieograniczonego (nr AZ.262.17.2013) na zadanie pod nazwą : Mechaniczne wbudowanie wraz z zagęszczeniem mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco, dla ruchu KR 2, na odcinkach min.100 m, w łącznej ilości ok. 550 Mg na wskazane przez Zamawiającego miejsca, administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie. Zamówienie podstawowe o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 P.z.p. udzielone zostało Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A., Al. Wojska Polskiego 61, 21-400 Łuków. Spełniając przesłanki art. 36 ust. 2, pkt 3 ustawy P.z.p. oraz w ogłoszeniu o zamówienie nr 177933-2013 z dnia 04.09.2013 r. i SIWZ, przewidziane zostało zamówienie uzupełniające. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia podstawowego zamawiający uwzględnił wartość zamówienia uzupełniającego. Wartość robót nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego i wynosi 57 600,00 zł. - netto. Zamawiający udzielił zamówienia uzupełniającego w/w Wykonawcy w zakresie prac polegających na powtórzeniu tego samego zakresu robót. Uzasadnienie prawne : Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności : w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego


 

Copyright © 2022 Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie   •   All rights reserved
O firmie   •   Ogłoszenia przetargowe   •   Lokalizacja   •   Załączniki do pobrania   •   Kontakt   •   Ogłoszenia administracyjne
designed by MOUTON interactive