Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie - Home

tel.: 25 798 20 20      
biuro@zdp.lukow.pl                           
ul. Lapiguz 112, 21-400 Luków            Obwód Luków,  tel: 25 798 60 86     Obwód Stoczek Luk. tel: 25 797 01 96

full-1full-2full-3full-4full-5

Ogłoszenia przetargowe


3  Styczeń  2011

Unieważnienie postępowania : dotyczy dostaw paliw płynnych /tankowanie pojazdów i maszyn Zarządu Dróg Powiatowych w roku 2011/ w m. Stoczek Łukowski.


Łuków dnia 03.01.2011 r.

dot. sprawy nr ZDP-D5/3/34/342/33-3/2010


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy P.z.p. (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych, 21-400 Łuków, ul. Łapiguz 112 zawiadamia o odrzuceniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP-D5/3/34/342/33/2010, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą : “Dostawa paliw płynnych /tankowanie pojazdów i maszyn Zarządu Dróg Powiatowych w roku 2011/ w m. Stoczek Łukowski” oferty złożonej przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych Zakład Rolno Produkcyjny w Średniej Wsi 177, 38-604 Hoczew. Jednocześnie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy P.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.UZASADNIENIE
W prowadzonym postępowaniu złożona została jedna oferta przez :
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym Karnym w Uhercach Mineralnych Zakład Rolno Produkcyjny w Średniej Wsi 177, 38-604 Hoczew.
Wykonawca oferuje sprzedaż paliw na karty paliwowe FLOTA. Zamawiający w świetle zapisów w SIWZ nie dopuszcza rozliczenia paliw na podstawie kart paliwowych. Możliwość taka skutkowałaby koniecznością wprowadzenia zmian do SIWZ , co w świetle Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) jest niedopuszczalne po terminie składania ofert. Jednocześnie Wykonawca nie zapewnił wymaganej przez Zamawiającego formy rozliczenia paliwa, poprzez odnotowanie faktu odbioru paliwa w karcie drogowej kierowcy/operatora przez uprawniony personel stacji paliw.
W związku z powyższym , oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymogów zawartych w SIWZ. Jednocześnie postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. P.z.p. - dział VI ”środki ochrony prawnej”.
Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o sprostowaniu w SIWZ
Copyright © 2022 Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie   •   All rights reserved
O firmie   •   Ogłoszenia przetargowe   •   Lokalizacja   •   Załączniki do pobrania   •   Kontakt   •   Ogłoszenia administracyjne
designed by MOUTON interactive